Rekrutacja

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ

W BAZIE DANYCH KANDYDATÓW DO PRACY W GEMINI 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Gemini Polska z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 411, 80-309 Gdańsk, KRS  0000595778, NIP 5223051066; REGON 363503435 („Gemini”). Gemini przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

2. Gemini prowadzi bazę danych kandydatów do przyszłych rekrutacji do Gemini lub innych spółek z grupy franczyzowej Gemini, w ramach której przetwarzamy Państwa dane osobowe. Uzyskaliśmy Państwa dane osobowe albo bezpośrednio od Państwa, w związku z prowadzeniem rekrutacji w których Państwo uczestniczyli, albo od innych spółek z grupy franczyzowej Gemini, które prowadziły takie rekrutacje samodzielnie.

3. Możemy przetwarzać Państwa następujące dane osobowe: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, dane kontaktowe (np. adres korespondencyjny adres email, telefon), informacje o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące prawa wykonywania zawodu (numer i data uzyskania PWZ - farmaceuci i technicy farmaceutyczni), jak również inne dane, które znajdują się w Państwa CV i listach motywacyjnych. Dodatkowo, możemy przetwarzać informacje na Państwa temat, które zdecydujecie się nam udostępnić, które pozyskaliśmy od zewnętrznych firm zajmujących się prowadzeniem rekrutacji, oraz które pozyskaliśmy zapoznając się z Państwa profilami na portalach LinkedIn i GoldenLine lub innych portalach służących do networkingu zawodowego, jak również podczas rozmowy rekrutacyjnej.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

3.1. prowadzenia bazy danych kandydatów do przyszłych rekrutacji do Gemini lub innych spółek z grupy franczyzowej Gemini i kontaktowania się z Państwem w sprawach prowadzonych rekrutacji -  aż do cofnięcia  zgody na przetwarzanie danych w tym celu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3.2. przeprowadzenia przyszłej rekrutacji, na udział w której wyrażą Państwo chęć – do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

3.3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Gemini albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie – przez okres 5 lat od końca roku, w którym zakończony został proces rekrutacyjny w którym Państwo będziecie uczestniczyć – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

4. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na przetwarzanie Państwa danych w celu prowadzenia bazy danych kandydatów do przyszłych rekrutacji do Gemini lub innych spółek z grupy franczyzowej Gemini i kontaktowania się z Państwem w sprawach prowadzonych rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody Państwa dane zostaną usunięte z naszej bazy danych.

W przypadku udzielenia zgody, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami praca@aptekagemini.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, oraz żądania ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gemini jest możliwy pod adresem: iod@aptekagemini.pl

8. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Gemini powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład firmy obsługujące naszą infrastrukturę techniczną albo firmy pomagające nam prowadzić rekrutacje, pracownicy i współpracownicy Gemini lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych wskazanych powyżej.

Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom administracji lub wymiaru sprawiedliwości. Gemini przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

9. W przypadku prowadzenia rekrutacji do innych spółek z grupy franczyzowej Gemini, Państwa dane mogą zostać udostępnione tym spółkom, do których prowadzona jest rekrutacja.

10. Gemini stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Gemini dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Gemini.